ค่านิยมเสริมสุข

เสริมสุขดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคไทย“เติมสุขทุกโอกาส” ภายใต้หลักการทำงาน SSC ได้แก่

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจและรับผิดชอบสามารถจัดการการทำงานอย่างมีระบบเข้าใจในทิศทางและมีเป้าหมายร่วมกัน

บรรยากาศการทำงานเป็นทีมสื่อสาร สามัคคีและบริการเป็นเลิศ

การทำงานที่พร้อมให้บริการที่รวดเร็ว ให้กับลูกค้าผู้บริโภคและระหว่างหน่วยงาน


มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

การทำงานที่กล้ากำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร