บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2693-2255-65
โทรสาร 0-2693-2266

ธุรกิจหลัก ถือหุ้นและบริหารการลงทุนในบริษัทในเครือ

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้น 59,999,998 หุ้น
อัตราร้อยละ 99.99
บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2693-2255-65
โทรสาร 0-2693-2266

ธุรกิจหลัก บริการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้น 999,980 หุ้น
อัตราร้อยละ 99.99
Great Brands Limited (บริษัทย่อยทางตรง)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
Room 90-12, Silvercord, Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

โทรศัพท์ 852 2375 6648
โทรสาร 852 2375 6188

ธุรกิจหลัก บริหารตราสินค้า

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ HKD 1
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้น 1,000,000 หุ้น
อัตราร้อยละ 100.00
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
75/102-103 โอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 35 ซอยสุขุมวิท 19 กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ 0-2661-6661
โทรสาร 0-2661-6664-5

ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายหลอดพลาสติกเพื่อทำขวดพีอีที ขวดพีอีที และฝาพลาสติก

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น
อัตราร้อยละ 40
บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
23/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2581-7950-2, 0-2581-6386
โทรสาร 0-2581-5618

ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกและขวดพีอีที

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 70,000 หุ้น
อัตราร้อยละ 10
บริษัท เพชรแพค จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
170/87 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 32 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2261-2357
ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกและขวดพีอีที

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 140,000 หุ้น
อัตราร้อยละ 10