ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 227

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

1. ลักษณะงาน

• ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
o ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
o จัดทำทะเบียนกฎหมาย และประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Legal Compliance)
o เสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องให้นายจ้างรับทราบสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด

• การประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
o วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง (Hazard Identification)
o ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Risk assessment)
- รวบรวม ตรวจสอบ ทบทวน ผลการประเมินความเสี่ยงของทุกแผนก และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
- นำเสนอ หรือติดตามการแก้ไขตามแผนดำเนินงาน เพื่อกำจัด หรือลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (High/Extreme risk) 

• จัดทำ วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง (Safety action plan) 
o จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย, คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผล จัดทำ และส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด, การป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน, ความปลอดภัยรถยก, การจัดการสารเคมี, เครื่องจักร, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การจัดการผู้รับเหมา, การตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, ความปลอดภัยในการขับขี่ ฯลฯ)

• ตรวจประเมินการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
o ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
o แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย 
o เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

• การฝึกอบรม แนะนำ ฝึกสอนงานด้านความปลอดภัย
o แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง

• การตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน
o ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

• การรวบรวม วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ
o ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
o รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

• ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
o ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรม หรือการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, TPM และระบบบริหารจัดการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท

 

 

2. คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือเป็น จป.วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคมพ.ศ. 2540 และผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย พ.ศ.2549 (42 ชั่วโมง)
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และทักษะด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และกฎหมายประกันสังคม
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. SQL เบื้องต้น
 • สามารถขับรถและเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะที่ดีในการสื่อสาร

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการขาย และสามารถจัดอบรมระบบการใช้งานให้กับพนักงานขาย
 • ให้คำปรึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมระบบการขาย เพื่อให้ระบบการขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและเทคนิคในการใช้โปรแกรมระบบการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจและโครงการ เพื่อประสานงานไปยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ 

Purpose : 

            เพื่อควบคุมการจัดซือ้ จัดหาบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สาหรับการผลิตในระบบ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดและราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการผลิตและการดาเนินงานภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

Responsibility :

 • จัดทำแผนปฏิบัติการของแผนกจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ (Strategic Sourcing ของ Raw Material) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจของการจัดซื้อจัดจ้างและบริษัท
 • จัดทางบประมาณประจำปี ของแผนกจัดซือ้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างในภาพรวม
 • ควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในภาพรวมขององค์กร
 • ติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้วางเอาไว้
 • ร่วมวางโครงร่างคู่มือการจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมขั้นตอน และ วิธีการการทำงานของแต่ละแผนก โดยให้เป็นไปตาม SOP ของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง
 • พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการปฏิบัติงานด้านสรรหา คัดเลือก เจรจาต่อรอง และ ประเมินคุณภาพของ Supplier ในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดจ้างของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจในภาพรวมขององค์กร
 • ควบคุมการเช็คราคาสินค้าเพื่อให้มี Quotation เข้ามาเปรียบเทียบราคา เฉลี่ย 300 รายการ/6 เดือน
 • ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับ Concept ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการเพิ่ม
 • ร่วมในกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ของSupplier ในวาระต่างๆ เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นในผลการวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
 • ประชุมร่วมกับ Supplier เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์
 • ควบคุมการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น การเข้าเยี่ยมโรงงาน Supplier เพื่อประเมินคุณภาพ, ประเมินมาตรฐานการผลิต

Qualification : 

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้และ/หรือทักษะในการเจรจาต่อรองราคา หรือชานาญในการวิเคราะห์ ตัวเลข เศรษฐศาสตร์ สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • มีประสบการณ์ในการจัดซือ้ งานในธุรกิจด้านเครื่องดื่ม

Purpose : 

       เพื่อร่วมวางแผนและบริหารงานโครงการ ด้านงบประมาณ การตดิ ตามควบคุม การวางแผนทางการค้า รวมทัง้ การจัดทาข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการดาเนินธุรกิจของบริษัท

Responsibility : 

 • เจรจา ประสานงาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการ
 • ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการต่างๆ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น
  ข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ จัดส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา เสนอแนะให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ
 • ประสานงานและจัดทำแผนงาน AOP และข้อมูลอื่นๆ กับทางโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน และ IT เช่น Sales to SAP, Project Finance
 • การติดตามผลการดำเนินการของ Campaign ต่างๆ เช่น Sales Tracking

Qualification :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้าน บัญชีบริหาร หรือวิเคราะห์งบ ( Management Accounting ) อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์

 

Qualifications:   

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineer or related field
 • At least 3 year experience in system analysis, design and develop
 • Can develop software design specification
 • Experience with application development using SQL Server, ABAP.
 • Good communication and interpersonal.

Job Descriptions:

 • Designs and develops applications both windows-based and web-based
 • Provides technical assistance on the troubleshooting and performance tuning of the supported environments
 • Develop software and working with users and IT team to ensure that the applications are high-quality and meet business requirements
 • Coordinates with users and IT team to deploy projects
 • Supports related tasks to IT software development projects

Qualifications:

 • Bachelor's or Master's Degree with background in Cost Accounting , Accounting or related fields
 • At least 7 years working experience in Management Accounting/ Reporting, Financial Analysis.
 • Excellent analytical skill with high ability to provide financial suggestion and consultation to Management
 • Hands-on, detail oriented, a solutions provider with the ability to work under pressure and within deadlines
 • 6 Months Project
 • Available to work in office 203 days per week

 

Responsibilities: 

 • Accounting Analysis
 • Annual Report
 • Budget Audit Ananlysis

 

 

Responsibilities:

 • ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
 • ติดตามผลการทำงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ

Qualifications:

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานการตลาด บัญชี และการตรวจสอบโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สำนักงานใหญ่
  pranattha.yuenyong@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 02-7839097, 0815581369
 • โรงงานปทุมธานี
  Wichean.Mahamad@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0851081102
 • โรงงานนครราชสีมา
  Tuchsathaporn.Onta@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0657260155
 • โรงงานนครสวรรค์
  Chanakran.Kwamsuk@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 056-276891-9 ต่อ 501
 • โรงงานสุราษฏร์ธานีธานี
  Saifhon.Phonsung@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0894742749
 • โรงงานชลบุรี
  Aumpira.Jaisin@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0-3845-8573-5, 0-3845-8635-45