ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 227

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. SQL เบื้องต้น
 • สามารถขับรถและเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะที่ดีในการสื่อสาร

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการขาย และสามารถจัดอบรมระบบการใช้งานให้กับพนักงานขาย
 • ให้คำปรึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมระบบการขาย เพื่อให้ระบบการขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและเทคนิคในการใช้โปรแกรมระบบการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจและโครงการ เพื่อประสานงานไปยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ 

ความรับผิดชอบหลัก

วางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดทำงบประมาณ :

 • จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี (Annual Operations Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายโรงงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของโรงงานและบริษัท
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของโรงงานและบริษัท
 • การบริหารโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง :
 • กำกับดูแลแนวทางการบริหารโครงสร้างองค์กร การกำหนดภารกิจ และอัตรากำลังพลของฝ่ายโรงงาน แผนก และส่วนงานต่างๆภายใต้ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับแผนการดำเนินงานประจำปี (AOP) ของบริษัทและอยู่ภายใต้นโยบายที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้

การพัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมและการผลิต :

 • กำกับดูแลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการระบบซัพพลายเชน :

 • กำกับดูแลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการบัญชี

 • กำกับดูแลการดำเนินการทางด้านบัญชี และการเงินของโรงงานและสาขา ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานการจัดทำบัญชีของบริษัท

การบริหารจัดการจัดซื้อ-จัดจ้าง :

 • กำกับดูและการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและกระบวนการที่บริษัทกำหนดอย่างรัดกุมและโปร่งใส

การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักร (ต่อ) :

 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกภายในโรงงานเพื่อให้การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นไปตามเป้าหมาย
 • อนุมัติใบเบิกและจัดซื้ออะไหล่ตามอำนาจอนุมัติ

การผลิต :

 • กำกับดูแลให้การผลิตประจำวันและประจำสัปดาห์เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกภายในโรงงานเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
 • รายงานผลการปฏิบัติงานการผลิตให้ผู้จัดการทั่วไปโรงงานและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการได้รับทราบเป็นรายวัน

คุณสมบัติ:

 • การศึกษา (Education): สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ (Experience): มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific knowledge & skill): มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่มและการบริหารการปฏิบัติงานที่ดีในการผลิตอาหาร มีความรู้และ/หรือทักษะอย่างรอบด้านในสายงานที่รับผิดชอบ สามารถกำกับดูแลและตัดสินใจในการบริหารสายงานได้ รวมทั้งมีความรู้และ/หรือทักษะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานวิชาชีพ
 • ความเข้าใจในธุรกิจ (Specific business knowledge): มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมอาหาร / เครื่องดื่ม

ความรับผิดชอบหลัก :

1. การวางแผนการตรวจสอบประจำปี :
    • ร่วมจัดทำ “แผนการตรวจสอบประจำปี” (Annual Audit plan) กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบทางด้านการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งการพัฒนาระบบตรวจ สอบ การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    • ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 
    • ร่วมจัดทำแผนบริหารทรัพยากรของฝ่าย เช่น แผนค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลังคนของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ

2. การควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ :
    • กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อ ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
    • ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนและมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
    • แนะแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลแก่ผู้บริหาร เพื่อให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารและปฏิบัติการตรวจสอบ :
    • กำกับ ดูแล การตรวจสอบตามแผนประจำปีทั้งการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน การตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง โรงงาน สาขา เพื่อให้มั่นใจในระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางและกฎระเบียบขององค์กร 
    • ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบาย ขั้นตอน ข้อกำหนดด้านภาษี กฎหมาย กฎระเบียบภาครัฐ ข้อตกลง/สัญญาและรวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ 
    • ติดตามและประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบตามแผนประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบตามหน่วยงานต่างๆ

4. การรายงานผลการตรวจสอบ :
    • สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำในการควบคุมความเสี่ยง พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการตรวจสอบตามแผนประจำปีให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ :

•   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี และบริหาร
•   มีประสบการณ์ ด้านบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
•   มีความรู้และ/หรือทักษะ ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีทักษะการฝึกอบรม/ฝึกสอน มีทักษะความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
•   มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเสริมสุขและบริษัทในเครือ 

Qualifications:   

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineer or related field
 • At least 3 year experience in system analysis, design and develop
 • Can develop software design specification
 • Experience with application development using SQL Server, ABAP.
 • Good communication and interpersonal.

Job Descriptions:

 • Designs and develops applications both windows-based and web-based
 • Provides technical assistance on the troubleshooting and performance tuning of the supported environments
 • Develop software and working with users and IT team to ensure that the applications are high-quality and meet business requirements
 • Coordinates with users and IT team to deploy projects
 • Supports related tasks to IT software development projects

ความหลักผิดชอบหลัก :

 • วิเคราะห์และปรับปรุงการผลิตด้าน Productivity ,Efficiency, Loss และการประหยัดน้ำ,ไฟฟ้า
 • วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI ในการผลิต
 • พัฒนาบุคลากรและทีมงานผลิต ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตและค้นหาวิธีการใหม่ๆ
 • พัฒนาแผนงานและให้คำแนะนำทางด้านการวิศวกรรม,การผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน QCC, TPM, PM, Energy consumption อย่างน้อย 3-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ความรับผิดชอบหลัก : 

 • คำนวณและรวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าจากทีม Pre Sale
 • กำหนดเงื่อนไข และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ผ่านโปรแกรมจัดสายส่งสินค้า (Road Net)
 • วิเคราะห์ข้อมูล สรุปแผนการจัดสายส่งสินค้า จัด Group Order และบริหารจัดการให้สามารถจัดทำแผนการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับทีมจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการตามแผนงาน
 • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาแผนการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ

คุณสมบัติ :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป 
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, โลจิสติกส์ หรือ ใกล้เคียง
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี หรือ สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศอย่างดี
 • สามารถทำงานช่วงดึกได้ระหว่างเวลา 14.00-23.00 น.
 • หากมีความรู้ความเข้าใจด้านการกระจายสินค้าได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

      Develop, implement and monitor overall HR function by acquire a full knowledge of basic concepts and techniques in Training & Development, Compensation & Benefit, Performance Management, Recruitment and employee relations WITH THE OBJECTIVE to ensure smooth running and drive organization capability forward for a business growth strategy WITHIN Be a strategic partner to provide HR solution to Business.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or Master’s degree in HRM, HRD or any related fields.
 • At least 5 years in HR and at least 3 years in management level.
 • Good interpersonal skill including communication, presentation and negotiation. Problem solving,
 • Fluent in writing and speaking English
 • Positive attitude, strategic think, strong leadership and interpersonal
 • Comprehensive understanding HR concept and principles. Good knowledge of Labor and social security laws and regulation.

 

Responsibilities:

 • Be a strategic partner to provide HR solution to Business.
 • Ensure effective high-performance working relationship with thoroughly understanding of the business and people
 • Ensure the roll out of HR program and initiative to drive human capability ie succession management, talent management, performance management as well as other new HR model.
 • To develop an HR agenda that closely supports the overall aims of the
 • organization.
 • Delivering business outcomes through making best use of the whole HR function.

 

Qualifications:

 • Bachelor's or Master's Degree with background in Cost Accounting , Accounting or related fields
 • At least 7 years working experience in Management Accounting/ Reporting, Financial Analysis.
 • Excellent analytical skill with high ability to provide financial suggestion and consultation to Management
 • Hands-on, detail oriented, a solutions provider with the ability to work under pressure and within deadlines
 • 6 Months Project
 • Available to work in office 203 days per week

 

Responsibilities: 

 • Accounting Analysis
 • Annual Report
 • Budget Audit Ananlysis

 

 

Responsibilities:

 • ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
 • ติดตามผลการทำงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ

Qualifications:

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานการตลาด บัญชี และการตรวจสอบโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี