ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 227

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

1. ลักษณะงาน

• ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
o ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
o จัดทำทะเบียนกฎหมาย และประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Legal Compliance)
o เสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องให้นายจ้างรับทราบสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด

• การประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
o วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง (Hazard Identification)
o ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Risk assessment)
- รวบรวม ตรวจสอบ ทบทวน ผลการประเมินความเสี่ยงของทุกแผนก และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
- นำเสนอ หรือติดตามการแก้ไขตามแผนดำเนินงาน เพื่อกำจัด หรือลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (High/Extreme risk) 

• จัดทำ วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง (Safety action plan) 
o จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย, คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผล จัดทำ และส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด, การป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน, ความปลอดภัยรถยก, การจัดการสารเคมี, เครื่องจักร, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การจัดการผู้รับเหมา, การตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, ความปลอดภัยในการขับขี่ ฯลฯ)

• ตรวจประเมินการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
o ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
o แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย 
o เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

• การฝึกอบรม แนะนำ ฝึกสอนงานด้านความปลอดภัย
o แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง

• การตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน
o ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

• การรวบรวม วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ
o ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
o รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

• ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
o ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรม หรือการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, TPM และระบบบริหารจัดการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท

 

 

2. คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือเป็น จป.วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคมพ.ศ. 2540 และผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย พ.ศ.2549 (42 ชั่วโมง)
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และทักษะด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และกฎหมายประกันสังคม
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. SQL เบื้องต้น
 • สามารถขับรถและเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะที่ดีในการสื่อสาร

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการขาย และสามารถจัดอบรมระบบการใช้งานให้กับพนักงานขาย
 • ให้คำปรึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมระบบการขาย เพื่อให้ระบบการขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและเทคนิคในการใช้โปรแกรมระบบการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจและโครงการ เพื่อประสานงานไปยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ 

ความรับผิดชอบหลัก :

1. การวางแผนการตรวจสอบประจำปี :
    • ร่วมจัดทำ “แผนการตรวจสอบประจำปี” (Annual Audit plan) กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบทางด้านการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งการพัฒนาระบบตรวจ สอบ การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    • ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 
    • ร่วมจัดทำแผนบริหารทรัพยากรของฝ่าย เช่น แผนค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลังคนของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ

2. การควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ :
    • กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อ ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
    • ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนและมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
    • แนะแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลแก่ผู้บริหาร เพื่อให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารและปฏิบัติการตรวจสอบ :
    • กำกับ ดูแล การตรวจสอบตามแผนประจำปีทั้งการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน การตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง โรงงาน สาขา เพื่อให้มั่นใจในระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางและกฎระเบียบขององค์กร 
    • ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบาย ขั้นตอน ข้อกำหนดด้านภาษี กฎหมาย กฎระเบียบภาครัฐ ข้อตกลง/สัญญาและรวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ 
    • ติดตามและประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบตามแผนประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบตามหน่วยงานต่างๆ

4. การรายงานผลการตรวจสอบ :
    • สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำในการควบคุมความเสี่ยง พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการตรวจสอบตามแผนประจำปีให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ :

•   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี และบริหาร
•   มีประสบการณ์ ด้านบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
•   มีความรู้และ/หรือทักษะ ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีทักษะการฝึกอบรม/ฝึกสอน มีทักษะความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
•   มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเสริมสุขและบริษัทในเครือ 

Qualifications:   

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineer or related field
 • At least 3 year experience in system analysis, design and develop
 • Can develop software design specification
 • Experience with application development using SQL Server, ABAP.
 • Good communication and interpersonal.

Job Descriptions:

 • Designs and develops applications both windows-based and web-based
 • Provides technical assistance on the troubleshooting and performance tuning of the supported environments
 • Develop software and working with users and IT team to ensure that the applications are high-quality and meet business requirements
 • Coordinates with users and IT team to deploy projects
 • Supports related tasks to IT software development projects

ความรับผิดชอบหลัก : 

 • คำนวณและรวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าจากทีม Pre Sale
 • กำหนดเงื่อนไข และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ผ่านโปรแกรมจัดสายส่งสินค้า (Road Net)
 • วิเคราะห์ข้อมูล สรุปแผนการจัดสายส่งสินค้า จัด Group Order และบริหารจัดการให้สามารถจัดทำแผนการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับทีมจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการตามแผนงาน
 • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาแผนการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ

คุณสมบัติ :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป 
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, โลจิสติกส์ หรือ ใกล้เคียง
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี หรือ สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศอย่างดี
 • สามารถทำงานช่วงดึกได้ระหว่างเวลา 14.00-23.00 น.
 • หากมีความรู้ความเข้าใจด้านการกระจายสินค้าได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Qualifications:

 • Bachelor's Degree or higher in Human Resources Management, or related field
 • At least 8 years working experience in Compensation & Benefits
 • Strong knowledge in salary structure ,Job Evaluation Process and Performance Management System
 • Good analytical skills and high attention to detail
 • Ability to work independently
 • Good command of both spoken and written English

 

Responsibilities:

 • Develop the effectiveness of compensation and benefit programs and recommend modifications to ensure internal equity and external competitiveness.
 • Conduct and participate remuneration survey within the market industries/related business parties in order to prepare annual salary structure and proposal to senior management.
 • Manage the C&B processes i.e. salary review, bonus schemes, etc.
 • Perform a role of Remuneration Expert to give advice and consultancy for all plants on remuneration-related matters.
 • Conduct job analysis, job evaluation and position classification.
 • Support for any other ad-hoc assignments related to C&B. 

Responsibilities:

 • ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
 • ติดตามผลการทำงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ

Qualifications:

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานการตลาด บัญชี และการตรวจสอบโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

Qualifications:

 • Bachelor's or Master's Degree in Human Resource Management , Political Science , Laws , Psycology or Relate Field
 • At least 7 years of experience in Recruitment is required and experience to work in FMCG or retail business is preferred.
 • Good command of English.
 • Computer proficient.
 • Good communication, Strong leadership, and Coaching skills.
 • Creative, Initiative, Proactive, Dynamic & Highly commitment.
 • Highly motivated, with good analytical skills

 

Responsibilities:

 • Perform recruitment process in order to have enough number of suited and qualified employees to work for the organization
 • Lead all recruitment process since sourcing, advertising, running selection process, interviewing, and offering the job in order to get the right person in timeline period
 • Prepare employment contract with accurate data and having reference approved document.
 • Coordinate to gather data from HR plants and Department Head of Head Office for manpower planning of each year.
 • Update organization chart for further use and report for status of new hired and recruitment tasks
 • Perform exit interview and report employee’s turnover.
 • Perform as HR business partner to operation and all HR plants
 • Lead orientation program
 • Report, analyze, and prepare manpower planning project / program for company with Management
 

 

 • สำนักงานใหญ่
  pranattha.yuenyong@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 02-7839097, 0815581369
 • โรงงานปทุมธานี
  Wichean.Mahamad@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0851081102
 • โรงงานนครราชสีมา
  Tuchsathaporn.Onta@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0657260155
 • โรงงานนครสวรรค์
  Chanakran.Kwamsuk@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 056-276891-9 ต่อ 501
 • โรงงานสุราษฏร์ธานีธานี
  Saifhon.Phonsung@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0894742749
 • โรงงานชลบุรี
  Aumpira.Jaisin@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0-3845-8573-5, 0-3845-8635-45