ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 227

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

Purpose : 

            เพื่อควบคุมการจัดซื้อ จัดหาบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สาหรับการผลิตในระบบ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดและราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการผลิตและการดำเนินงานภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

Responsibility :

 • จัดทำแผนปฏิบัติการของแผนกจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ (Strategic Sourcing ของ Raw Material) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมการดำเนินงานการจัดซื้อ,จัดจ้าง
 • ควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในภาพรวมขององค์กร
 • ติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้วางเอาไว้
 • ร่วมวางโครงร่างคู่มือการจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมขั้นตอน และ วิธีการการทำงานของแต่ละแผนก โดยให้เป็นไปตาม SOP ของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง
 • พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการปฏิบัติงานด้านสรรหา คัดเลือก เจรจาต่อรอง และ ประเมินคุณภาพของ Supplier ในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดจ้างของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจในภาพรวมขององค์กร
 • ควบคุมการเช็คราคาสินค้าเพื่อให้มี Quotation เข้ามาเปรียบเทียบราคา เฉลี่ย 300 รายการ/6 เดือน
 • ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับ Concept ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการเพิ่ม
 • ร่วมในกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ของSupplier ในวาระต่างๆ เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นในผลการวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
 • ประชุมร่วมกับ Supplier เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์
 • ควบคุมการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น การเข้าเยี่ยมโรงงาน Supplier เพื่อประเมินคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

Qualification : 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และ/หรือทักษะในการเจรจาต่อรองราคา หรือมีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข และเศรษฐศาสตร์ สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อในธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม
 • สำนักงานใหญ่
  pranattha.yuenyong@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 02-7839097, 0815581369
 • โรงงานปทุมธานี
  Wichean.Mahamad@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0851081102
 • โรงงานนครราชสีมา
  Tuchsathaporn.Onta@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0657260155
 • โรงงานนครสวรรค์
  Chanakran.Kwamsuk@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 056-276891-9 ต่อ 501
 • โรงงานสุราษฏร์ธานีธานี
  Saifhon.Phonsung@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0894742749
 • โรงงานชลบุรี
  Aumpira.Jaisin@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0-3845-8573-5, 0-3845-8635-45