ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 227

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

Main Responsibility:

คุมทีมขายให้ขายสินค้าตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด :

 • ทำการ Coaching sales ให้สามารถทำให้บรรลุได้ตามยอดขาย
 • ทำการวางแผนงานในการขายเป็นรายเดือน, รายสัปดาห์, รายวัน เพื่อให้ทีมบรรลุตามเป้าหมาย
 • ทำการเยี่ยมร้านค้าและ random เช็คที่ทางบริษัทกำหนด
 • ทำการเรียงสินค้าและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • ทำการเสนอขายสินค้าและจัดรายการส่งเสริมการขาย

พัฒนาศักยภาพของร้านค้าและทีมงาน :

 • มองหาโอกาสในการให้ทางร้านช่วยเพิ่มการกระจายสินค้าให้กับบริษัท
 • ทำแผนธุรกิจสำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำการติดตามและประเมินผลกับลูกค้า
 • ทำการ Coaching sales ให้สามารถทำให้บรรลุได้ตามยอดขาย
 • ทำการติดตามและประเมินผลกับลูกน้อง

บริหารเงินงบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดี

 • ควบคุมเงินที่ใช้ไปในการส่งเสริมการขาย, การขยายการจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ต่างๆ หรือใช้จ่ายด้านอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับ

ทำการเปิดร้านค้าใหม่ที่มีศักยภาพ :

 • มองหาร้านค้าใหม่ๆที่ทางบริษัทยังไม่ได้จำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายและการกระจายสินค้า

Promotion Management:

 • คิดและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและคิดแผนโปรโมชั่นของภาคเหนือและภาคอีสาน

Qualification:

 • การศึกษา (Education): สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ (Experience): มีประสบการณ์ตรงตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific knowledge & skill) : มีความรู้และ/หรือทักษะ ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • ความเข้าใจในธุรกิจ (Specific business knowledge)

Main Responsibility:

การดำเนินงานด้านกฎหมายและการติดต่อประสานงานต่อระบบราชการ :

 • ควบคุมการดำเนินคดีความและการสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการติดตามคดีประเภทต่างๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษาหน่วยงาน Employee Relations ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและคดีความทางด้านแรงงาน
 • ควบคุมการดำเนินงานของสำนักกฎหมายที่ได้รับการว่าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับทางบริษัทและเงื่อนไขสัญญาจ้าง
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Qualification:

 • การศึกษา (Education): สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท มีใบอนุญาตว่าความ
 • ประสบการณ์ (Experience): มีประสบการณ์ตรงตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และมีใบรับรองวิชาชีพเฉพาะ (Certificate)
 • ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific knowledge & skill) : มีความรู้และ/หรือทักษะ ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • ความเข้าใจในธุรกิจ (Specific business knowledge)ลงกับทางบริษัทและเงื่อนไขสัญญาจ้าง
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Main Responsibility:

วางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดทำงบประมาณ :

 • จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี (Annual Operations Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายโรงงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของโรงงานและบริษัท
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของโรงงานและบริษัท
 • การบริหารโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง :
 • กำกับดูแลแนวทางการบริหารโครงสร้างองค์กร การกำหนดภารกิจ และอัตรากำลังพลของฝ่ายโรงงาน แผนก และส่วนงานต่างๆภายใต้ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับแผนการดำเนินงานประจำปี (AOP) ของบริษัทและอยู่ภายใต้นโยบายที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้

การพัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมและการผลิต :

 • กำกับดูแลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการระบบซัพพลายเชน :

 • กำกับดูแลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการบัญชี

 • กำกับดูแลการดำเนินการทางด้านบัญชี และการเงินของโรงงานและสาขา ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานการจัดทำบัญชีของบริษัท

การบริหารจัดการจัดซื้อ-จัดจ้าง :

 • กำกับดูและการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและกระบวนการที่บริษัทกำหนดอย่างรัดกุมและโปร่งใส

การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักร (ต่อ) :

 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกภายในโรงงานเพื่อให้การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นไปตามเป้าหมาย
 • อนุมัติใบเบิกและจัดซื้ออะไหล่ตามอำนาจอนุมัติ

การผลิต :

 • กำกับดูแลให้การผลิตประจำวันและประจำสัปดาห์เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกภายในโรงงานเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
 • รายงานผลการปฏิบัติงานการผลิตให้ผู้จัดการทั่วไปโรงงานและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการได้รับทราบเป็นรายวัน

Qualification:

 • การศึกษา (Education): สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ (Experience): มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific knowledge & skill): มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่มและการบริหารการปฏิบัติงานที่ดีในการผลิตอาหาร มีความรู้และ/หรือทักษะอย่างรอบด้านในสายงานที่รับผิดชอบ สามารถกำกับดูแลและตัดสินใจในการบริหารสายงานได้ รวมทั้งมีความรู้และ/หรือทักษะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานวิชาชีพ
 • ความเข้าใจในธุรกิจ (Specific business knowledge): มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมอาหาร / เครื่องดื่ม