บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท และตระหนักถึงความสถคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]

ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท และตระหนักถึงความสถคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่
[ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]

ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

Promotions
&Activities

อัพเดทโปรโมชั่นและกิจกรรม

more

SSC News

อัพเดทข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

อ่านต่อ

เสริมสุข คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นปีที่ 6

อ่านต่อ
more