บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2783-9000
โทรสาร 0-2783-9092-3

ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 68,958,615 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือโดย
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
หุ้น 68,958,613 หุ้น
อัตราร้อยละ 99.99
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2783-9000
โทรสาร 0-2783-9092-3

ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือโดย
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
หุ้น 19,999,980 หุ้น
อัตราร้อยละ 99.99