คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่

  1. คณะกรรมการบริหาร
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
  4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
  5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการกำหนดตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมการประชุม จำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ใน รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ด้วย

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร
2 นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
3 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
4 นายฐิติวุฒิ บุลสุข รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
5 นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการบริหาร
6 นายพรหมสรรค์ อายนบุตร กรรมการบริหาร


คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการตรวจสอบ
3 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุซาดา กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
2 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
3 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
4 นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
5 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
6 นายฐิติวุฒิ บุลสุข กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
7 นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

*หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งอีก 6 ท่าน ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเซน ผู้อำนวยการฝ่ ายการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสมชาย บุลสุข ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2 นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3 นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการกำกับดูแลกิจการ