คณะผู้บริหาร

นางนงนุช
บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการผู้จัดการ

นางปรางณี
ไชยพิเดช

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นายเทพศิริ
เพ็งเที่ยง

ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน

นายธานี
พรพิสุทธิ์ศักดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

นายขวัญชัย
มหาพรประจักษ์

ผู้อำนวยการด้านพัฒนาศักยภาพทีมขาย

นางสาวเรวดี
ใช้เหตุผล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายพงค์วิทย์
สุเมธเมธาชัย

ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ

นายทศพล
มณีรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

นายพงศ์พันธุ์
อินทร์พิพัฒน์

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย

นางสาวกรรณิการ์
วงค์วารใจ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล