นโยบายกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตรฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจตราการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาพิจารณาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่านประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการให้มีอำนาจบริหารงานตามประเพณีโดยทั่วไปแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็จะเรียกประชุมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ (Audit Committee) ,คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ,คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) ,คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (Sustainability and Risk Management Committee)

ณะกรรมการบริษัท ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานโดยการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมกรรมการทุกครั้งโดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้และการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในการวางนโยบาย และดำเนินงานในโครงการที่สำคัญต่างๆ ต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติหรือให้สัตยาบันทุกครั้ง เช่น โครงการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมากๆ ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจตราการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทสามารถสรุปสถานการณ์การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความอิสระในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสามารถซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการบริหารงานได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมถึงกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณา แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การถอดถอน โครงสร้างคณะกรรมการ และการดำเนินงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจนในการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ บริษัทกำหนดนโยบายว่าต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดสัดส่วนของกรรมการภายนอกและกรรมการอิสระเพื่อเป็นการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฎในข้อ 9.3

หลักปฏิบัติ 3.4

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ในปัจจุบันกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายปี เงินบำเหน็จกรรมการ และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ดังนี้

การแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท(หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

    


หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยวันประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบโดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการประชุม และยังเปิดโอกาสให้กรรมการอื่น หรือคณะกรรมการชุดย่อยเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดเตรียมเวลาให้พอเพียงสำหรับการพิจารณาปรึกษาเนื้อหาในการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง โดยมีการบันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน รายละเอียดปรากฎในข้อ 9.4

หลักปฏิบัติ 3.7

บริษัทได้ดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินตนเอง ซึ่งจัดทำเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) อันประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกันกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลท. ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้ง 5 หัวข้อหลักดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้นำส่งแบบประเมินตนเองทั้ง 3 แบบ ให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี หลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน และความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผลของการประเมินสามารถนำมาใช้พัฒนาการทำงานของกรรมการผู้จัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปในทิศทางที่กิจการต้องการ

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยการสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่างๆ สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้กรรมการอื่น หรือคณะกรรมการชุดย่อยเสนอเรื่องเข้าสู่วาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อที่ประชุมได้อย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขป ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย กำไรและเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้มั่นคง รวมถึงมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมั่นคง โดยบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและรายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน :

บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ในการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยและกฎความปลอดภัย 10 ประการ และกำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยกับพนักงาน โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย ทั้งยังสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เพื่อสามารถปฏิบัติลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนดกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยในปี 2562 พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งส่วนของโรงงานและงานขายลดลง ดังนี้

    

ลูกค้า :

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม รวมถึงโอกาสที่จะได้ทดลองสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งการตอบแทนในรูปแบบของรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทจัดขึ้นเป็นระยะๆ บริษัทมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และมีระบบรับฟังและตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

คู่ค้า ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ :

บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเต็มกำลังในการนำเสนอสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัท โดยบริษัทจะเลือกรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย หรือผู้ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพสินค้าราคา การให้บริการ ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกัน ในด้านของ คู่แข่งขัน บริษัทยึดมั่นต่อการดำเนินการค้าแบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามข้อบังคับของกฎหมาย

เจ้าหนี้ :

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดเรื่องหลักประกันและข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้ เกิดความเสียหาย รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและตรงตามกำหนดเวลา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ชุมชน :

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ของการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ด้วยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันเห็นได้จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 ที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากชุมชนในการประกอบกิจการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:

บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้นำหลักการ Clean Technology และ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกต์ใช้ตลอดการประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มของบริษัทภายใต้กลยุทธ์ Sermsuk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ คือ น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ และได้สนับสนุนข้อมูลให้กับทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการประเมินความยั่งยืน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลกรวมทั้งการขยายผลไปสู่สาธารณชนภายนอกด้วยการเป็นโรงงานต้นแบบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป้าหมายการ เป็นบริษัทที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส หากมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด หรือไม่เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ก็จะรายงานพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

นอกจากนี้ ในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ มีการเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายพัฒนาระบบการทำงานและจัดการซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อพิจารณา กลั่นกลอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้ง กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน และทุกคนเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ คณะกรรมการยังจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือจากการประกอบธุรกิจ หรือการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการหรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

คณะกรรมการบริษัทยังกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

บริษัทยึดมั่นในหลักการการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความถูกต้องและความชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของกรรมการ (Code of Conduct for Directors) และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee’s Code of Conduct) ซึ่งพนักงานของบริษัทรวมทั้งผู้บริหารและหัวหน้างานทุกคนต้องทบทวนและรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยืนหยัดที่จะไม่ใช้กลวิธีการทุจริตใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานที่ไม่โปร่งใสหรือไม่สุจริต บริษัทจึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. บริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยระบุความเสี่ยงและสาเหตุการทุจริต แล้วดำเนินการป้องกันแก้ไขและหาแนวทาง โดยวางแผนการแก้ไขและกำหนดระยะเวลารวมทั้งติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยต่อเนื่อง
 2. กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. สร้างความเชื่อมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 4. ส่งเสริมการให้ความรู้จัดอบรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้กับพนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
 5. สร้างและรักษาระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองและแนวทางปกป้องผู้แจ้ง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นในของผู้แจ้งเบาะแสและมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง บริษัทสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัท
 6. เปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแจ้งการละเมิดกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส (whistle blowing) ของบริษัทที่สำนักกฎหมายบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทรศัพท์ 0-2783-9000 หรือ อีเมล์ SSC-whistleblowing@sermsukplc.com ทั้งนี้ หากมีการแจ้งเบาะแสสำนักกฎหมายจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบเป็นรายไตรมาสและดำเนินการที่จำเป็นต่อไป
 7. ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการสนับสนุนหรือร่วมเป็นภาคีกับกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม บริษัทได้กำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและวัดผลได้อย่างชัดเจน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบหลังการประเมินแต่ละครั้ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการทบทวนซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปความเห็นได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในส่วนต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ


องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการดำเนินงาน บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลัก และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน


การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมแผนการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นของบริษัทและลดความเสี่ยงด้วยการออกมาตรการ ระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นชอบและทบทวนปัจจัย และระดับความเสี่ยง ตลอดจนปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการ


การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้โดยชัดเจน โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลจัดเก็บออกจากกัน

ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารที่ถือว่าเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การดำเนินรายการดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด สำหรับบริษัทได้มีการนำคู่มือการอนุมัติซึ่งกำหนดระดับการอนุมัติการกระทำรายการต่างๆ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับตรวจนับทรัพย์สินทุกรายการให้ครบทุกรายการภายใน 3 ปี โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการ


ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอข้อมูลที่ครบถ้วน โดยมีเนื้อหาจำเป็นต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การจัดทำบัญชีของบริษัททำตามมาตรฐานการบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน


ระบบการติดตาม

บริษัทได้จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้งต่อปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทจะมีการประมาณการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป


คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะต้องมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนความเหมาะสม ในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดการเข้าเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 1 ครั้ง และบริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง พร้อมทั้ง จัดให้มีการพบปะกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจเป็นรายตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจเมื่อมีการร้องขอ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น การได้รับส่วนแบ่งในกำไรกิจการในรูปของเงินปันผล การสามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทที่ถืออยู่ได้โดยเสรี การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเสรี

ในด้านข้อมูลข่าวสาร บริษัทมีการแจ้งผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวกหลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการบริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัททั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเสนอเพิ่มวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ถ้วน และเพียงพอ โดยจัดส่งรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านนายทะเบียนบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดการประชุม หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นที่ทราบของผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งหลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการยังดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน รวมถึง ได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทโดยมีกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุมและให้ความกระจ่างในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และดูแลการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและข้อมูลครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการ พร้อมจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น