คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนด อำนาจหน้าที่ผู้จัดการให้มีอำนาจบริหารงานตามประเพณีโดยทั่วไปแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์
ร่วมรักษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง