โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (Record Date) เพื่อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด 171,954,804 64.67 %
2. บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 56,199,807 21.14 %
3. DBS BANK LTD 12,500,000 4.70 %
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED – THB SEG AC 10,800,000 4.06 %
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 7,200,000 2.71 %
6. นางดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์ 576,000 0.22 %
7. ร้อยเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ 508,000 0.19 %
8. น.ส.นันทนา แย้มมนัส 274,400 0.10 %
9. บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด 214,900 0.08 %
10. บริษัท ไทยเอ็นวีีดีอาร์ จำกัด 188,275 0.07 %