เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช (ฝ่ายการเงิน)
โทรศัพท์ 0-2783-9090
E-mail: Nuntaka.Watsreevanich@sermsukplc.com