ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0–2783-9000
E-mail: investorrelations@sermsukplc.com