มูลนิธิ ทรง บุลสุข

คุณทรง บุลสุข เป็นผู้วางรากฐาน และบุกเบิก บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ให้มีความแข็งแกร่ง และด้วยความเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทำให้บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ครองความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มที่นำความสดชื่นครบวงจร สำหรับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง มานาน หลายทศวรรษ

ดันบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยสำนึกว่า บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จนถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

คุณทรง มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ดี ณ ช่วงเวลาขณะนั้น คุณทรงเล็งเห็นถึงความขาดแคลนด้านการศึกษาของเยาวชนไทย จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งโครงการสนับสนุน ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ดังนั้นในปี 2506 จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรทุนจำนวนหนึ่งมอบให้มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมที่เรียนดีแต่ยากจน ให้ได้เข้าศึกษาต่อในขั้นมหาวิทยาลัยจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

มูลนิธิ ทรง บุลสุข

ภายหลังได้มีการจัดตั้ง มูลนิธิ ทรง บุลสุข ขึ้นในปี 2533 เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณทรง บุลสุข อดีตประธานกิตติมศักดิ์ ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาที่เรียนดี และขณะเดียวกันจะต้องทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันแสดงให้เห็นถึงการรู้จักแบ่งเวลาอย่างถูกต้อง การรู้จักความรับผิดชอบและการเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้เยาวชนจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยของเราต่อไป

มูลนิธิ ทรง บุลสุข เพื่อบุตรพนักงาน

นอกเหนือจากการมอบทุนให้กับเยาวชนทั่วไปที่เรียนดี และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วคณะกรรมการ มูลนิธิ ทรง บุลสุขยังได้จัดสรรทุนให้กับบุตรของพนักงานบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อีกด้วย โดยได้เริ่มมอบทุนให้แก่บุตรพนักงานตั้งแต่ ปี 2534 เป็นต้นมา