ข่าว

ด้วยความโดดเด่นในการเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมเสริมสุขพร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อ่านต่อ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาที่จะชำระเงินให้แก่คู่ค้า

อ่านต่อ

การสรรหาและการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุด

อ่านต่อ

การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกากาศ

อ่านต่อ

การบริหารจัดการของเสีย และเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านต่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

อ่านต่อ

การบริหารจัดการพลังงาน

อ่านต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงของคู่ค้า ด้าน ESG

อ่านต่อ

แนวทางหรือแผนบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

อ่านต่อ