ข่าว

ด้วยความโดดเด่นในการเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมเสริมสุขพร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาที่จะชำระเงินให้แก่คู่ค้า

อ่านต่อ

การสรรหาและการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุด

อ่านต่อ

โครงการสนับสนุนชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

เป้าหมายเชิงปริมาณในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก + โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อ่านต่อ

เป้าหมายเชิงปริมาณในการลดขยะและของเสียไม่อันตราย + โครงการลดขยะและของเสียไม่อันตราย + ข้อม

อ่านต่อ

โครงการประหยัดน้ำ + โครงการใช้น้ำหมุนเวียน

อ่านต่อ

โครงการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

อ่านต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงของคู่ค้า ด้าน ESG

อ่านต่อ

แนวทางหรือแผนบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

อ่านต่อ

นโยบายการวางแผนด้านภาษี

อ่านต่อ