เสริมสุข 5 โรงงาน รับรางวัล CSR – DIW Continuous Award ของโครงการ CSR – DIW ปี พ.ศ. 2560

๑ ทศวรรษ CSR-DIW

ตามรอยนักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เสริมสุข 5 โรงงาน รับรางวัล CSR – DIW Continuous Award ของโครงการ CSR – DIW ปี พ.ศ. 2560

    มาตรฐาน CSR-DIW: Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   เสริมสุข เข้าร่วมโครงการ CSR – DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นับเริ่มต้นด้วยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และยกระดับสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development” ผ่านการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ทำให้เกิดความไว้วางใจ พึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูล และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข พร้อมกับการเติบโตก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวมและคำนึงถึงบริบทในพื้นที่ เพื่อให้โรงงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ 4 เสาหลัก เพื่อสร้างรากฐานโครงสร้างเสริมสุขให้แข็งแกร่งคือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ดังสโลแกนของบริษัท “เสริมสุข เติมสุขทุกโอกาส”

คริสตัล ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มต้องครอบคลุมหลายมิติคุณภาพยืนหนึ่ง ที่คนไทยไว้วางใจ

อ่านต่อ

โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

อ่านต่อ

เสริมสุข คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นปีที่ 6

อ่านต่อ

คริสตัล เปิดสายการผลิตแห่งใหม่ลำปาง สานภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ