กำ๋คริสตัลอยู่ในมือ ก็เหมือนถือ ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง

                                                                                                            

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ
ผู้ร่วมรายการส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชคแบบเต็มแผ่น ขวด PET ขนาด 350 มล., 600 มล., หรือ 1,500 มล.  หรือ ฝาขวดแก้ว ขนาด 500 มล. พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน 1 ฉลากถือเป็น 1 ชิ้นส่วน หรือ 1 ฝา ถือเป็น 1 ชิ้นส่วน แล้วส่งมายัง บมจ.เสริมสุข ตู้ ปณ.22  ปจ.นครสวรรค์ 60000  เริ่มส่งชิ้นส่วน วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

1.จับรางวัลจำนวน 5 ครั้ง ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์  72 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เพื่อชิงรางวัล โทรศัพท์ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9 128 GB มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท รวม 100 รางวัล รวมมูลค่า 3,390,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย จับรางวัล จำนวน 5 ครั้ง ในเวลา 10.00น น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ม.ค. 62 จำนวน 10 รางวัล, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ก.พ. 62 จำนวน 15 รางวัล, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มี.ค.62 จำนวน 25 รางวัล,  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 เม.ย. 62 จำนวน 25 รางวัล และ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 7 พ.ค. 62 จำนวน 25 รางวัล ประกาศรางวัลผู้โชคดี 5  ครั้ง คือ ครั้งที่ 1ในวันที่ 21 ม.ค.62, ครั้ง ที่ 2 ในวันที่ 19 ก.พ. 62, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 มี.ค. 62,  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12 เม.ย. 62 และครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 พ.ค. 62 โดยจะประกาศผลทาง www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th  จังหวัดที่ร่วมรายการ; เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี และอ่างทอง
2.ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน บริษัท ฯ จะทำการจับชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป

3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

4.ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯจะมีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ แจ้งให้ทราบ ตามชื่อที่อยู่บนชิ้นส่วนจนครบทุกรางวัลภายใน 15วันทำการ หลังจากวันจับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนการจับรางวัลทุกครั้ง และจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนจ่ายรางวัลทุกครั้ง

6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง  และ   สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตาม สถานที่ และวัน  เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง  ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  ของผู้โชคดี  และ ของ ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร มอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดีที่ ทาง  บริษัทฯ ออกให้ มาให้ครบถ้วน ในกรณี ที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ จะ ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9 128 GB ในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

8.ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.sermsukplc.com และwww.crystal.co.th จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการรับรางวัล และบริษัท ฯ จะมอบรางวัลให้แก่เหล่าสภากาชาด จังหวัดปทุมธานีต่อไป 

9.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล 

10.ชิ้นส่วนฉลากหรือฝาที่ชำรุด  ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวพิมพ์ดีด และรอยแก้อื่น ๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

12.พนักงานของ บริษัท  เสริมสุข  จำกัด  (มหาชน),   บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ, และ บริษัทที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ

13.คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

14.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th 

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ