กำ๋คริสตัลอยู่ในมือ ก็เหมือนถือ ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง

                                                                                                         

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ
ผู้ร่วมรายการส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชคแบบเต็มแผ่น ขวด PET ขนาด 350 มล., 600 มล., หรือ 1,500 มล.  หรือ ฝาขวดแก้ว ขนาด 500 มล. พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน 1 ฉลากถือเป็น 1 ชิ้นส่วน หรือ 1 ฝา ถือเป็น 1 ชิ้นส่วน แล้วส่งมายัง บมจ.เสริมสุข ตู้ ปณ.22  ปจ.นครสวรรค์ 60000  เริ่มส่งชิ้นส่วน วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

1.จับรางวัลจำนวน 5 ครั้ง ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์  72 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เพื่อชิงรางวัล โทรศัพท์ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9 128 GB มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท รวม 100 รางวัล รวมมูลค่า 3,390,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย จับรางวัล จำนวน 5 ครั้ง ในเวลา 10.00น น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ม.ค. 62 จำนวน 10 รางวัล, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ก.พ. 62 จำนวน 15 รางวัล, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มี.ค.62 จำนวน 25 รางวัล,  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 เม.ย. 62 จำนวน 25 รางวัล และ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 7 พ.ค. 62 จำนวน 15 รางวัล ประกาศรางวัลผู้โชคดี 5  ครั้ง คือ ครั้งที่ 1ในวันที่ 21 ม.ค.62, ครั้ง ที่ 2 ในวันที่ 19 ก.พ. 62, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 มี.ค. 62,  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12 เม.ย. 62 และครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 พ.ค. 62 โดยจะประกาศผลทาง www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th  จังหวัดที่ร่วมรายการ; เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี และอ่างทอง
2.ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน บริษัท ฯ จะทำการจับชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป

3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

4.ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯจะมีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ แจ้งให้ทราบ ตามชื่อที่อยู่บนชิ้นส่วนจนครบทุกรางวัลภายใน 15วันทำการ หลังจากวันจับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนการจับรางวัลทุกครั้ง และจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนจ่ายรางวัลทุกครั้ง

6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง  และ   สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตาม สถานที่ และวัน  เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง  ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  ของผู้โชคดี  และ ของ ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร มอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดีที่ ทาง  บริษัทฯ ออกให้ มาให้ครบถ้วน ในกรณี ที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ จะ ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9 128 GB ในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

8.ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.sermsukplc.com และwww.crystal.co.th จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการรับรางวัล และบริษัท ฯ จะมอบรางวัลให้แก่เหล่าสภากาชาด จังหวัดปทุมธานีต่อไป 

9.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล 

10.ชิ้นส่วนฉลากหรือฝาที่ชำรุด  ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวพิมพ์ดีด และรอยแก้อื่น ๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

12.พนักงานของ บริษัท  เสริมสุข  จำกัด  (มหาชน),   บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ, และ บริษัทที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ

13.คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

14.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th 

มีคริสตัลอยู่ในมือ ก็เหมือนถือ ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง

read more

กำ๋คริสตัลอยู่ในมือ ก็เหมือนถือ ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง

read more

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคเหนือ

read more

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคเหนือ

read more