บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

แนวทางหรือแผนบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

อ่านต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงของคู่ค้า ด้าน ESG

อ่านต่อ

จรรยาบรรณคู่ค้า   

อ่านต่อ

การสรรหา การประเมินผลการดำเนินงาน และแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาที่จะชำระเงินให้แก่คู่ค้า

อ่านต่อ