การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้
ก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย/กลุ่มบริษัท (“บริษัท”) ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ติดต่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) และเพื่อให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทfก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้

ตามที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทด้วยวิธีการใด ๆก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ในฐานะลูกค้าคู่ค้า ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ติดต่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียหรือฐานะอื่น ๆ ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ทางบริษัทได้ทำการจัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีกฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวเช่นนั้นได้ หากบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการจัดเก็บก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้เคยให้ไว้แก่บริษัทก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทและ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
PDPA Contact Center
โทรศัพท์ 02-975-5566 หรือ อีเมล pdpa_info@sermsukplc.com