แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อความที่คุณจะกรอกต่อไปนี้มีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งให้ในการพิจารณาการว่าจ้าง กรุณาตอบคำถามให้สมบูรณ์ถูกต้องที่สุด หากคุณสมบัติของคุณตรงกับความต้องการของเรา คุณจะได้รับการติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

ย้อนกลับ

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

ระดับการศึกษา

ย้อนกลับ

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

ประวัติการทำงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมและการฝึกงาน

ย้อนกลับ

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

ความสามารถพิเศษ

ทักษะด้านภาษา

ทักษะภาษาภาษาอังกฤษ การพูด การอ่าน
ทักษะภาษาอื่นๆ การพูด การอ่าน

ความสามารถด้านการพิมพ์คอมพิวเตอร์

การรับราชการทหาร

ทักษะการขับขี่

ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่

ญาติ / เพื่อน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ นี้

ท่านเคยต้องคดีหรือถูกฟ้องศาลมาหรือไม่

ท่านเคยถูกเลิกจ้าง ปลดออกหรือถูกไล่ออกจากงานหรือไม่

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (สมัครงาน)

 

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท และบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มไทยเบฟ”) (ตรวจสอบรายชื่อบริษัทกลุ่มไทยเบฟได้ใน Annual Report และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มไทยเบฟ และ/หรือหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน เพื่อปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

 

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ที่จัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เลขประจำตัวประชาชน น้ำหนัก ส่วนสูง วันเดือนปีเกิด จังหวัดที่เกิด สัญชาติ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน สถานภาพสมรส ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรมและฝึกงาน ความสามารถพิเศษด้านภาษา ด้านการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้านการขับขี่ ประวัติการรับราชการ ทหาร ประวัติการสมัครงานกับบริษัท ชื่อ นามสกุลของญาติหรือเพื่อนซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงเอกสาร Resume หรือ CV ที่ท่านอัพโหลดประกอบการสมัครงานนี้ด้วย

 

ข. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ที่จัดเก็บ ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติการถูกดำเนินคดี ประวัติการถูกเลิกจ้าง บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 

 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านในการสมัครงานกับบริษัท
 • เพื่อการสมัครงาน การพิจารณารับเข้าทำงานในตำแหน่งการที่ว่างหรือเหมาะสม พิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • เพื่อการศึกษา ประเมิน วิจัยและจัดทำสถิติด้านแรงงาน
 • เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในเรื่องการสมัครงาน
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวมไว้เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ท่านให้ความยินยอม

 

 
ก. ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาข้างต้น

ข. ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาข้างต้น
 
ย้อนกลับ

หมายเหตุ : หากท่านไม่ให้ความยินยอม อาจทำให้บริษัทไม่อาจพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ท่านสมัครหรือตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสมกับท่านได้