แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อความที่คุณจะกรอกต่อไปนี้มีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งให้ในการพิจารณาการว่าจ้าง กรุณาตอบคำถามให้สมบูรณ์ถูกต้องที่สุด หากคุณสมบัติของคุณตรงกับความต้องการของเรา คุณจะได้รับการติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

ย้อนกลับ

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

ระดับการศึกษา

ย้อนกลับ

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

ประวัติการทำงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมและการฝึกงาน

ย้อนกลับ

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • Step 1

 • Step 2

 • Step 3

 • Step 4

 • Step 5

 • Step 6

ความสามารถพิเศษ

ทักษะด้านภาษา

ทักษะภาษาภาษาอังกฤษ การพูด การอ่าน
ทักษะภาษาอื่นๆ การพูด การอ่าน

ความสามารถด้านการพิมพ์คอมพิวเตอร์

การรับราชการทหาร

ทักษะการขับขี่

ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่

ญาติ / เพื่อน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ นี้

ท่านเคยต้องคดีหรือถูกฟ้องศาลมาหรือไม่

ท่านเคยถูกเลิกจ้าง ปลดออกหรือถูกไล่ออกจากงานหรือไม่

หมายเหตุ : หากท่านไม่ให้ความยินยอม อาจทำให้บริษัทไม่อาจพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ท่านสมัครหรือตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสมกับท่านได้