ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 227

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

1. ลักษณะงาน

• ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
o ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
o จัดทำทะเบียนกฎหมาย และประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Legal Compliance)
o เสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องให้นายจ้างรับทราบสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด

• การประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
o วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง (Hazard Identification)
o ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Risk assessment)
- รวบรวม ตรวจสอบ ทบทวน ผลการประเมินความเสี่ยงของทุกแผนก และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
- นำเสนอ หรือติดตามการแก้ไขตามแผนดำเนินงาน เพื่อกำจัด หรือลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (High/Extreme risk) 

• จัดทำ วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง (Safety action plan) 
o จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย, คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผล จัดทำ และส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด, การป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน, ความปลอดภัยรถยก, การจัดการสารเคมี, เครื่องจักร, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การจัดการผู้รับเหมา, การตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, ความปลอดภัยในการขับขี่ ฯลฯ)

• ตรวจประเมินการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
o ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
o แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย 
o เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

• การฝึกอบรม แนะนำ ฝึกสอนงานด้านความปลอดภัย
o แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง

• การตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน
o ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

• การรวบรวม วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ
o ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
o รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

• ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
o ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรม หรือการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, TPM และระบบบริหารจัดการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท

 

 

2. คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือเป็น จป.วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคมพ.ศ. 2540 และผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย พ.ศ.2549 (42 ชั่วโมง)
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และทักษะด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และกฎหมายประกันสังคม
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

 

Purpose : 

       เพื่อร่วมวางแผนและบริหารงานโครงการ ด้านงบประมาณ การตดิ ตามควบคุม การวางแผนทางการค้า รวมทัง้ การจัดทาข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการดาเนินธุรกิจของบริษัท

Responsibility : 

 • เจรจา ประสานงาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการ
 • ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการต่างๆ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น
  ข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ จัดส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา เสนอแนะให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ
 • ประสานงานและจัดทำแผนงาน AOP และข้อมูลอื่นๆ กับทางโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน และ IT เช่น Sales to SAP, Project Finance
 • การติดตามผลการดำเนินการของ Campaign ต่างๆ เช่น Sales Tracking

Qualification :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้าน บัญชีบริหาร หรือวิเคราะห์งบ ( Management Accounting ) อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์

 

Main Responsibility:

 • ควบคุมการดำเนินคดีความและการสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการติดตามคดีประเภทต่างๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการดำเนินงานของสำนักกฎหมายที่ได้รับการว่าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับทางบริษัทและเงื่อนไขสัญญาจ้าง
 • ให้คำปรึกษาหน่วยงานด้านแรงงานสัมพันธ์ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและคดีความทางด้านแรงงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามข้อตกลง

Qualification:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ มีใบรับรองวิชาชีพ และใบอนุญาตว่าความ
 • มีประสบการณ์ด้านคดีและนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ / ความเข้าใจในด้านคดี นิติกรรมสัญญา และกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • สามารถให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้

Main Responsibilities:

·    To provide general legal advice of the company business activities on legal issues related to the company specially on Corporate Law, Contract, Labor, Tax, Security Act

·    To prepare and review agreements, memorandum and all contractual aspects in both Thai and English

·    Review, draft, and revise business document and any other documents in term of legal compliance and business benefit

·    Negotiating legal terms and conditions contract, or by accompanying commercial/technical department in their business negotiation, to help them understanding legal terms and conditions, legal consequences

·    Ensure that contracts of Group Company are done properly

·    Provide registration document of corporation and trademark

Qualifications:

·    Bachelor's Degree in Laws with Lawyer License

·    1-5 year-experience in practicing business and commercial laws, of which at least 3 year working with international or listed company

·    Strong Leadership and Communication Skills

This position is work closely with marketing / trade marketing HO and sales team in order to ensure brand directions are cascaded and executed on ground properly.

 • Updating sales team to all ABL activities : NPD launches , OOH activities , nationwide promotion, channel specific program , change packaging and feedback the issues to all concern people.
 • Present NPD to sales team and update launching status to all concern people until launching process has done.
 • Identify growth opportunities and coordinate with trade marketing team HO to create channel specific program to increase share , distribution and sales volume within allocated budget in responsible region
 • Coordinate with trade marketing HO to develop appropriate signage and POP which link to the promotion message and brand identity under store rules & regulations in each area
 • Visit stores to check OOS, FIFO , stock inventory , secure home shelf facing and ensure store compliance ie. price off / premium promotion , channel specific program , display and POP decorations are implemented properly
 • Do the monthly market intelligence report: update competitors ‘movement ie. prices , promotion and all activities which occurred in responsible area
 • Evaluate nationwide , channel specific program , NPD launches to learn and improve activities in the future

Qualification : -

 • University graduates in Marketing or any related field preferably with Master Degree
 • Fluent in spoken and written English and computer literate
 • Able to travel extensively nationwide
 • Good analytical skills.
 • Good interpersonal skill including communication, presentation and negotiation.
 • Flexible working attitude to work on a dynamic

Experience : -

 • Minumum 3-5 years relevant experience in Sales or Trade Marketing experience.
 • Having Sales or Marketing background from Food & Beverage company will be an advantage.

Qualifications:

 • Bachelor's or Master's Degree with background in Cost Accounting , Accounting or related fields
 • At least 7 years working experience in Management Accounting/ Reporting, Financial Analysis.
 • Excellent analytical skill with high ability to provide financial suggestion and consultation to Management
 • Hands-on, detail oriented, a solutions provider with the ability to work under pressure and within deadlines
 • 6 Months Project
 • Available to work in office 203 days per week

 

Responsibilities: 

 • Accounting Analysis
 • Annual Report
 • Budget Audit Ananlysis

 

 

Responsibilities:

 • ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
 • ติดตามผลการทำงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ

Qualifications:

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานการตลาด บัญชี และการตรวจสอบโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สำนักงานใหญ่
  pranattha.yuenyong@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 02-7839097, 0815581369
 • โรงงานปทุมธานี
  Wichean.Mahamad@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0851081102
 • โรงงานนครราชสีมา
  Tuchsathaporn.Onta@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0657260155
 • โรงงานนครสวรรค์
  Chanakran.Kwamsuk@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 056-276891-9 ต่อ 501
 • โรงงานสุราษฏร์ธานีธานี
  Saifhon.Phonsung@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0894742749
 • โรงงานชลบุรี
  Aumpira.Jaisin@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0-3845-8573-5, 0-3845-8635-45