ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากรายการ “ดื่มแรงเยอร์ โชคแรงเฟี้ยว”

 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ออล นิว ซูมเมอร์ เอ๊กซ์ จากรายการ “ดื่มแรงเยอร์ โชคแรงเฟี้ยว”

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 หนูบล ไชยลาโพธิ์ อุบลราชธานี
2 บุญชู กล้าหาญ หนองคาย
2 บุญชู กล้าหาญ หนองคาย
3 สมศรี จูจันทร์ เพชรบูรณ์
4 มณี สิงหนาท ปทุมธานี
5 จุฑามาส กวานตระกูล ราชบุรี
6 ธันยธร รัตนพันธ์ สงขลา
7 ทรงพลปกรณ์ ทรัพย์เอกภักดิ์ สมุทรสาคร
8 ศันสนีย์ คุ้มวงษ์ ชัยภูมิ
9 ประสงค์ พลศรีดา สกลนคร
10 สมชาย คงรุ่งโชคดี บุรีรัมย์
11 อาทิตย์ เรียนวิริยะกิจ กรุงเทพฯ
12 มงคล วงค์อาจ อุบลราชธานี
13 ทวี ประยุทธ์พร อำนาจเจริญ
14 ชนุดม ฐิตวัฒนาคุณ ชลบุรี
15 นพดล ทองคำเอี่ยม ขอนแก่น
16 รุ่งนภา ไชยสัตย์ นครราชสีมา
17 ทิพย์ภาภรณ์ สีดี เชียงราย
18 วิไลพร จุฬา เลย
19 บุญยัง คัดสูงเนิน นครราชสีมา
20 สุปราณี นวลตา พิจิตร
21 วิชัย แสงชมภู ขอนแก่น
22 วีณา วงษ์เพิก สิงห์บุรี
23 อดุลศักดิ์ ขันสิงห์ สมุทรปราการ
24 บัวทอง สมปาน พะเยา
25 ปิยะพงษ์ เต็มนิล พัทลุง
26 สุจินต์ ชนะวรรณ สุราษฎร์ธานี
27 สมร สุขเจริญ ปทุมธานี
28 สมจิตร บัวแย้ม ตาก
29 ชัยวัฒน์ อยู่สิน พิจิตร
30 นุชนารถ รอดเสียงล้ำ สระบุรี
31 ปัทมา ผ่องนรา กรุงเทพฯ
32 ทิพวรรณ จันโทศรี สมุทรสาคร
33 สุกิจ ทองบุญ ศรีสะเกษ
34 เผด็จ งามการ พะเยา
35 จำเริญ สุภะคะ พิษณุโลก
36 นันทภรณ์ อุ่นแก้ว  ศรีสะเกษ
37 ดาหวัน โตทัย กำแพงเพชร
38 รัชนีวรรณ แซ่เล้า สมุทรปราการ
39 สาคร บริบูรณ์เนื้อ อุดรธานี
40 ศิริลักษณ์ ดำจ่าง พิษณุโลก

 

หมายเหตุ

• ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีทุกท่าน และผู้โชคดีทุกท่านต้องได้รับเอกสารแจ้งรับรางวัลอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ เพื่อนำมายืนยันในการรับรางวัล หากท่านไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว กรุณาติดต่อกลับทางบริษัทฯ
• ผู้โชคดีสามารถติดต่อกลับมาทางบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-693-2255 ต่อ 435 หรือ 521 หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
• มอบรางวัลวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ บ.เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 149 ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (แผนที่จะจัดส่งพร้อมเอกสารแจ้งรับรางวัล)
• เอกสารที่ผู้โชคดีต้องนำมาด้วยในวันรับมอบรางวัล ได้แก่

 1. บัตรประจำตัวประชาชนและ ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมา อย่างละ 2 ฉบับ
 2. จดหมายแจ้งการรับของรางวัล
 3. ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล เป็นเงิน 2,800 บาท
 4. ถ้าผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้นำสูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้าน ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาแทน และให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง โดยบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาอย่างละ 1 ฉบับ
 5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาทและให้ผู้มารับแทนถือจดหมายฉบับนี้ มาพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้โชคดี ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาอย่างละ 1 ฉบับ และผู้ที่มารับแทนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ (มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่อนุญาตให้รับรางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากรายการ “ดื่มแรงเยอร์ โชคแรงเฟี้ยว”

อ่านต่อ

คิดจะออกรถ...ดื่มคริสตัล ดื่มคริสตัลวันนี้ ลุ้น Honda HR-V

อ่านต่อ

ใหม่...100 พลัส เพราะชีวิตต้องยังต้องไปต่อ

อ่านต่อ

เอสโคล่า...ไม่ลองก็ไม่ใหม่ สุดคุ้ม ฟรี 35 มล. ราคา 12 บาท

อ่านต่อ