ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 3 ของภาคเหนือ

รายชื่อ ผู้โชคดี  การจับรางวัลคริสตัล ไอโฟน 8 ครั้งที่ 3   (จำนวน 25 รางวัล) วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ภาคเหนือ

1. น.สพิชญ์สินี  สุขาพันธลักษ์

2. ด.ญพิจิตรา  จำปารัตน์

3. นายณัฐภูมิ  ทองประเสริฐ

4. นางวาสนา  สุนทรพงศ์

5. น.ส.หนึ่งฤทัย  นาคง

6. น.ส.กนกพร  ทับบุญมี

7. นายชนาธิป  รักขาว

8. คุณสมบุญ พันลพ

9. นางอารีรัตน์  สอนโพธิ์

10. คุณกิตติพงษ์  คงแก้ว

11. คุณเด่น  จรัสศรี

12. นส.พรเพ็ญ  ศิริประยูร

13. คุณวิภา   อ่วมวงษ์

14. คุณมัณยากร  ชัยมีเขียว

15. ด.ญ.ลดา  หมอฤทธิ์ 

16. น.ส.วรรษมล  เหมือนเผ่า

17. นายอภิชาติ  ดวงพิม

18. คุณนิภาพร  พิมพ์พรหม

19. คุณสุมาลี  ศรีสังข์

20. น.ส.ปิยธิดา  กันต๊ะมา

21. นางรุจีวรรณ  รุจิเกียรติไพศาล

22. นายวัชรินทร์  รักรี 

23. ด.ญ.ชัญญานุช  ณะรงค์ชัย

24. นายธีพัธ์  นองยาง

25. น.ส.มนัญญา  บัวทอง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 3 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ