เบิ่งบ่ผิด!! คริสตัลแจกไอโฟน8 ง่ายอีหลี...เฉพาะอีสาน บ่ว่าไผก็มีสิทธิ์ได้

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ

 

ผู้ร่วมรายการส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชคแบบเต็มแผ่น ขวด PET ขนาด  600 มล., หรือ 1,500 มล.  หรือ ฝาขวดแก้ว ขนาด 500 มล.  พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน 1 ฉลากถือเป็น 1 ชิ้นส่วน หรือ 1 ฝา ถือเป็น 1 ชิ้นส่วน แล้วส่งมายัง บมจ.เสริมสุข ตู้ ปณ. 88  ปจ.  นครราชสีมา 30000   เริ่มส่งชิ้นส่วน 1 ธ.ค. 60 หมดเขตรับชิ้นส่วน 30 เม.ย. 61

 

       1. จับรางวัลจำนวน 5 ครั้ง ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  โรงงานนครราชสีมา  เลขที่ 211 ถนนราชสีมา – กบินทร์บุรีหมู่ที่ 4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000  เพื่อชิงรางวัล โทรศัพท์ ไอโฟน 8 ขนาด 64 GB มูลค่ารางวัลละ 27,000 บาท รวม 100 รางวัล รวมมูลค่า 2,700,000 บาท โดย จับรางวัล จำนวน 5 ครั้ง ในเวลา 10.00น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 ม.ค. 61, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ก.พ.61, ครั้งที่3 ในวันที่ 14 มี.ค.61,  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 เม.ย. 61 และ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 พ.ค. 61 จะประกาศรางวัลผู้โชคดี 5  ครั้ง คือ ครั้งที่ 1ในวันที่ 12 ม.ค.61, ครั้ง ที่ 2 ในวันที่ 16 ก.พ. 61, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 มี.ค. 61,  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12 เม.ย. 61 และครั้งที่ 5 ในวันที่ 15 พ.ค. 61 โดยจะประกาศผลทาง www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th  จังหวัดที่ร่วมรายการ; นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, นครพนม, เลย, ยโสธร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ อำนาจเจริญ, มุกดาหาร

 

       2. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน บริษัท ฯ จะทำการจับชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป

 

       3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

 

       4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

 

       5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯจะมีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ แจ้งให้ทราบ ตามชื่อที่อยู่บนชิ้นส่วนจนครบทุกรางวัลภายใน 15วันทำการ หลังจากวันจับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนการจับรางวัลทุกครั้ง และจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนจ่ายรางวัลทุกครั้ง

 

       6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง  และ   สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตาม สถานที่ และวัน  เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง  ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  ของผู้โชคดี  และ ของ ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร มอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดีที่ ทาง  บริษัทฯ ออกให้ มาให้ครบถ้วน ในกรณี ที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ จะ ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)

 

       7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์ไอโฟน 8 ขนาด 64 GB  ในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

       8. ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.sermsukplc.com และwww.crystal.co.th จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการรับรางวัล และบริษัท ฯ จะมอบรางวัลให้แก่เหล่าสภากาชาด จังหวัดปทุมธานีต่อไป

 

       9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล

 

      10. ชิ้นส่วนฉลากหรือฝาที่ชำรุด  ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวพิมพ์ดีด และรอยแก้อื่น ๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

 

      11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

 

      12. พนักงานของ บริษัท  เสริมสุข  จำกัด  (มหาชน),   บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ, และ บริษัทที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ

 

      13. คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 3 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ