ที่อยู่โรงงาน สาขา และหมายเลขโทรศัพท์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)


สถานที่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 252/35-36 ชั้น 27-28 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310
0 2693 2255-65
โรงงานปทุมธานี เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
0 2975 3501-10
สาขาธนบุรี เลขที่ 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพฯ 10600 0 2437 9578-80
สาขาคลองตัน เลขที่ 74 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250
0 2717 8579-80
สาขาบางเขน เลขที่ 15/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 0 2537 8630-4,
0 2936 3291-5
สาขาเทพารักษ์ เลขที่ 229/13 หมู่ที่ 12 ถนนรัตนพิศาล 2 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 0 2186 8403-10
สาขานนทบุรี เลขที่ 120/3 หมู่ที่ 7 ซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
0 2595 4377-83,
0 2595 4333
สาขาพระราม 2 เลขที่ 93 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150 0 2450 7460-7
สาขาราชบุรี
เลขที่ 109 ถนนเขางู-ราชบุรี ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 0 3239 1115-6,
0 3231 3449-50
สาขาอู่ทอง เลขที่ 229 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
0 3555 1366,
0 3555 2909
สาขาปราณบุรี เลขที่ 344 หมู่ที่ 7 ถนนชลประทานปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 0 3262 1987-8
สาขานครปฐม เลขที่ 329/2 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
0 3425 8656,
0 3428 4571-2
สาขากาญจนบุรี เลขที่ 14/24 หมู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 10 ถนนแสงชูโต ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0 3462 5258-9
สาขาเพชรบุรี เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี 76150
0 3249 0101-4
สาขาอยุธยา เลขที่ 31/3-4 หมู่ที่ 2 ซอยคลองสระบัว ถนนอู่ทอง ตำบลคลองสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 0 3523 1689,
0 3523 1744
โรงงานนครราชสีมา
เลขที่ 211 หมู่ที่ 4 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4435 3088-92,
0 4435 3334,
0 4427 8637-42
สาขาขอนแก่น เลขที่ 193 หมู่ที่ 5 ถนนเจนจบทิศ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
0 4322 1312,
0 4322 3152
สาขาอุดรธานี เลขที่ 503, 605 ถนนอุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
0 4229 2831-2
สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 208 หมู่ที่ 17 ถนนอุบลราชธานี-ตระการพืชผล ตำบลไร่น้อย
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
0 4531 3437
สาขาสุรินทร์ เลขที่ 84 หมู่ที่ 17 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
0 4451 1184,
0 4414 3189
สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 347/1 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0 4351 5612-3
สาขาสกลนคร เลขที่ 312 หมู่ที่ 14 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 0 4271 2897,
0 4271 3163,
0 4272 4209
สาขาบุรีรัมย์ เลขที่ 40 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 0 4461 1750
สาขาเลย เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 0 4281 2342
สาขาปากช่อง เลขที่ 57 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 0 4431 3716
สาขาศรีสะเกษ เลขที่ 203/11 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลโพนซ่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 0 4561 2612,
0 4561 3550
สาขามุกดาหาร เลขที่ 130 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 0 4263 1653-4
สาขาชัยภูมิ เลขที่ 224 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
0 4482 1582,
0 4483 0151
โรงงานนครสวรรค์ เลขที่ 72 ซอยวัดคีรีนาคพรต ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
0 5627 6891-7  
สาขาลพบุรี เลขที่ 158 หมู่ที่ 8 ถนนลพบุรี - สิงห์บุรี ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 0 3662 2237,
0 3664 5179,
0 3664 5198
สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 0 5321 4788,
0 5321 5994,
0 5322 7428,
0 5340 8582
สาขาลำปาง เลขที่ 380 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมภู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 0 5425 1126-7
สาขาพิษณุโลก เลขที่ 815 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 0 5526 6018-9,
0 5522 0691-2
สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรบรูณ์-วิเชียรบุรี ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 0 5675 1006,
0 5675 1232,
0 5675 1245
สาขาเชียงราย เลขที่ 85 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 0 5377 6505-6
สาขากำแพงเพชร เลขที่ 2 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
0 5579 9281-2
สาขาสระบุรี เลขที่ 54-54/9 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 0 3631 7797-8
สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งคะเภา อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
0 5542 9188-9
สาขาสิงห์บุรี เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 0 3651 2848,
0 3653 9699
สาขาวิเชียรบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 6  ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสามแยก  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  67130 0 5656 7028-9
โรงงานสุราษฎร์ธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนเอเซีย 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
0 7725 4011-25
สาขาชุมพร เลขที่ 309/1 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 0 7750 4046,
0 7751 1719
สาขาภูเก็ต เลขที่ 17/3 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 0 7622 3189,
0 7623 6080
สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 383 หมู่ที่ 10 ถนนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่-หัวไทร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 0 7532 4508-10
สาขาสมุย เลขที่ 45/23 หมู่ที่1 ถนนรอบเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84140 0 7742 0408,
0 7723 5116
สาขาตรัง เลขที่ 454/8 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 0 7521 5974-5,
0 7521 1070 
โรงงานชลบุรี เลขที่ 700/369 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 0 3845 8573-5,
0 3845 8635-45
สาขาศรีราชา เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 0 3831 1100,
0 3877 1308-9
สาขาระยอง เลขที่ 59/29 ถนนระยอง-บ้านค่าย ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 0 3861 5817-8
สาขาปราจีนบุรี เลขที่ 3/1 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 0 3747 1085,
0 3747 1395
สาขาจันทบุรี เลขที่ 76/10 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 0 3947 1213-4
สาขาสระแก้ว เลขที่ 430/9 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 0 3724 1550,
0 3722 0433,
0 3722 0613
สาขาตราด เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง
จังหวัดตราด 23000
0 3967 1650-1,
0 3952 4150-1